Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Julia Hughes - Cofrestr Datgan Cysylltiadau

Cofrestr datgan cysylltiadau

Adran 1: Yr wyf i, Julia Hughes, yn hysbysu bod gennyf y cysylltiadau a ganlyn:

 

1.    Rhowch fanylion am unrhyw swyddi a ddelir neu fusnes a weithredir gennych.

Enw Cyflogwr neu Gorff

Disgrifiad o'ch Gwaith

Amherthnasol – Pwyllgorau Safonau wedi'u cynnwys yn Adran 2, rhif 10, Grŵp Cynefin wedi'i gynnwys yn adran 2, rhif 11

 

 

2. Nodwch enw unrhyw gwmni yr ydych yn bartner ynddo, a/neu enw unrhyw gwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr iddo.

Enw'r bartneriaeth/cwmni

 

Dd/G – gweler isod adran 2, rhif 11 Cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff sydd wedi’i gyfeirio at ddibenion elusennol

 

 

3. Nodwch enw unrhyw berson, (ac eithrio cyngor sir, cyngor bwrdeistref sirol, cyngor cymuned, awdurdod tân neu awdurdod parc cenedlaethol), sydd wedi eich talu un ai mewn perthynas â’ch etholiad neu unrhyw gostau eraill i chi wrth ymgymryd â’ch dyletswyddau fel Aelod o Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Enw'r Unigolyn sy'n gwneud y taliad

 

Dim

 

 

4. Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol sydd â man busnes neu dir yn ardal GOGLEDD CYMRU, ac y mae gennych chi ddiddordeb buddiannol mewn dosbarth o warantau yn y busnes hwnnw sy’n uwch na gwerth enwol o £25,000 neu ganfed rhan o gyfanswm cyfalaf cyfranddaliadau wedi’i ddyroddi y corff hwnnw.

Enw'r Corff Corfforaethol

 

Sainsbury J CCC
BP CCC
Grŵp Vodafone CCC

 

 

5. Disgrifiwch unrhyw gytundeb am nwyddau, wasanaethau neu waith a wnaethpwyd rhwng Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru a chi neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig iddo, neu gorff sydd fel y disgrifiad a nodir uchod

Disgrifiad o'r Contract

 

Grŵp Cynefin Tŷ Silyn, Penygroes, Caernarfon, LL54 6LY- Rwy’n gyfarwyddwr anweithredol â thâl ac mae gan Grŵp Cynefin lawer o brosiectau a chytundebau gyda’r 6 awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru

Ni wn yn union ble y maent ac ym mha sir

 

 

 

6. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo* ac sydd yn ardal yr Awdurdod Tân ac Achub.(* Golyga hyn fod yn berchennog, landlord neu denant y tir neu’r eiddo (yn cynnwys eich cartref), ac eithrio dan ymddiriedolaeth a ac y mae hefyd yn cynnwys perchnogaeth hawliau tir megis hawliau saethu neu hawliau bysgota, hawliau tir comin ayb).

Cyfeiriad/Disgrifiad o'r Eiddo

Natur Cysylltiad â'r Eiddo

Cyfeiriad yn Sir Ddinbych

Fferm yn Sir Ddinbych

Cartref teulu – cydberchnogaeth gyda gŵr

Mae fy ngŵr yn berchen ar y fferm mewn partneriaeth â’i dad

 

7. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir sydd â’r cyngor yn ardal yr Awdurdod Tân ac Achub yn landlord ac sydd â’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig iddo, neu gorff sydd fel y disgrifiad a nodir uchod

Cyfeiriad/Disgrifiad o'r Eiddo

Natur Cysylltiad â'r Eiddo

Rwy’n ymwybodol bod Grŵp Cynefin (Cymdeithas Tai) yn prydlesu rhywfaint o dir (ar gytundeb prydles tymor hir) oddi wrth rai o’r 6 sir yng Ngogledd Cymru ac awdurdodau lleol Gogledd Powys y mae’r Grŵp wedi adeiladu tai/cynlluniau arnynt

Sainsbury J CCC
BP CCC
Grŵp Vodafone CCC

Ni wn ym mha siroedd y mae’r tir na’r lleoliad

 

 

Nid wyf yn gwybod yr holl leoliadau ar draws y 6 awdurdod, ond yr wyf yn ymwybodol bod pob un o’r 3 yn rhai o 6 sir y Gogledd

 

 

8. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir yn ardal yr Awdurdod Tân ac Achub y mae gennych chi drwydded iddo (p’run ai ar eich pen eich hun neu gydag eraill) i’w ddal am 28 diwrnod neu fwy

Cyfeiriad/Disgrifiad o'r Tir

 

Dim

 

 

Adran 2: Cysylltiadau Eraill - Nodwch a ydych yn aelod, neu'n dal swydd reolaeth gyffredinol neu swydd rheoli unrhyw:

9. Gorff y cawsoch eich penodi neu eich enwebu iddo gan eich awdurdod lleol fel ei gynrychiolydd

Enw'r Corff

Swydd

Dim

 

 

10. Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n ymarfer swyddogaethau o natur gyhoeddus

Enw'r Corff

Swydd

Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ddinbych

 

Pwyllgor Safonau Cyngor Sir y Fflint

Aelod annibynnol o fis Mai 2015
Is-Gadeirydd o 03/04/18

Aelod annibynnol o 12 Rhagfyr 2017
Is-Gadeirydd o 01/10/18
Cadeirydd o 10/05/21

 

11. Gwmni, cymdeithas ddiwydiannol neu ddarbodus, elusen neu gorff sy’n gyfeiriedig at ddibenion elusennol

Enw'r Corff

Swydd

Grŵp Cynefin Tŷ Silyn, Penygroes, Caernarfon, LL54 6LY

 

 

• Cyfarwyddwr Anweithredol - yn derbyn tâl Aelod Bwrdd

• Pwyllgor Archwilio a Risg - Aelod

• Pwyllgor Gorwel – Is-Gadeirydd

 

12. Gorff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn gyhoeddus neu bolisi

Enw'r Corff

Swydd

Dim

 

 

13. Undebau Llafur neu gymdeithas broffesiynol

Enw'r Corff

Swydd

Dim

 

 

14. Aelodaeth o glwb preifat neu gymdeithas sy'n gweithredu o fewn ardal GOGLEDD CYMRU

Enw'r Corff

Swydd

Cymdeithas Hanes Lleol Llandyrnog a Llangwyfan
Clwb Probus Dinbych a'r Cylch

Is-Gadeirydd
Llywydd, aelod pwyllgor ac aelod

 

Trafodion Partïon Cysylltiedig

1.       Ydych chi, aelod o’ch teulu agos neu unrhyw Bartneriaethau, Cwmnïau neu Ymddiriedolaethau y mae gennych chi neu aelod o’ch teulu agos ddiddordeb rheolaethol ynddynt, wedi cyflawni trafodion ariannol gyda’r Awdurdod yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021? 
e.e. mae’ch brawd yn berchen ar gwmni adeiladu a gafodd gontract i adnewyddu gorsaf dân.

DO / NADDO

Os ydych wedi ateb ‘do’, rhowch fanylion os gwelwch yn dda.

Naddo

 

 

2.       Ydych chi, aelod o’ch teulu agos neu unrhyw Bartneriaethau, Cwmnïau neu Ymddiriedolaethau y mae gennych chi neu aelod o’ch teulu agos ddiddordeb rheolaethol ynddynt, wedi cyflawni trafodion nad ydynt yn rhai ariannol gyda’r Awdurdod neu wedi bod ag unrhyw fuddiant perthnasol arall yn yr Awdurdod yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021? 
e.e. mae’ch busnes wedi cael adroddiad tân.

DO / NADDO

Os ydych wedi ateb ‘do’, rhowch fanylion os gwelwch yn dda.

Naddo

 

 

Anrhegion a Lletygarwch

Yn rhinwedd eich swydd fel aelod o’r Awdurdod Tân ac Achub, a ydych wedi derbyn unrhyw anrhegion a/neu letygarwch o fewn y flwyddyn ariannol hon?

Enw’r Corff

Anrheg/Lletygarwch

Dim

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen