Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Recriwtio a Swyddi Gwag

Croeso i'r adran recriwtio a swyddi gwag.

Yma cewch fanylion am y gwahanol gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael ar draws ystod eang o feysydd.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob sector o'r gymuned. Croesawir ceisiadau gan bobl beth bynnag eu hoedran, anabledd, hil, rhyw, crefydd neu dueddiadau rhywiol.

Cewch hefyd fanylion am ein swyddi gwag cyfredol, ffurflenni cais a gwybodaeth bellach am weithio i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Swyddi gwag

Gwybodaeth am gyfweliadau PQA

Gwybodaeth ynghylch anfon gwybodaeth sensitif

Ein gofynion iaith Gymraeg

 

Nid yw Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn derbyn CVs mewn ceisiadau am swyddi gwag neu swyddi gwag posibl. Caiff unrhyw CV a anfonir atom ei ddileu. Caiff unrhyw gais a wneir mewn perthynas â swyddi gwag presennol, gan ddefnyddio ffurflen gais ffurfiol neu ein porth recriwtio arlein, ei drin yn unol â’r trefniadau safonol. Wrth wneud cais am swydd wag bresennol, gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth bersonol. I gael gwybod pam rydym yn casglu'r wybodaeth hon a beth rydym yn ei wneud â’r wybodaeth hon, darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd Recriwtio.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen