Croeso gan Y Prif Swyddog

 

 

Diogelwch Simnai

 

Mae’r hydref wedi cyrraedd ac rydym yn annog trigolion i gadw cyngor diogelwch tân sylfaenol mewn cof cyn cynnau tân am y tro cyntaf .

 

Gellir atal y rhan fwyaf o danau simnai ac felly mae’n bwysig cadw’ch hun a’ch teulu’n ddiogel  drwy wneud popeth o fewn eich gallu i leihau’r perygl o dân.

 

Y prif reswm dros y tanau hyn oedd stofiau maint anghywir neu rai a oedd wedi eu gosod yn wael, simneiau wedi blocio a defnyddio pren gwlyb mewn stofiau coed.

 

Gallwch gymryd nifer o ragofalon syml i wneud yn siŵr bod eich cartref yn ddiogel rhag tân cyn cynnau tân.

 

Cychwynnwch feddwl am ddiogelwch simnai drwy gyflogi glanhawr simnai proffesiynol sydd wedi cofrestru gyda Chymdeithas Genedlaethol y Glanhawyr Simnai.  Gall simnai sydd heb ei glanhau’n rheolaidd gynyddu’r risg o dân ac fe all hefyd achosi gwenwyn carbon monocsid.

 

Dylid glanhau simneiau yn rheolaidd, ac nawr yw’r adeg delfrydol i wneud hynny cyn fisoedd oer y gaeaf a chyn i chi ddechrau defnyddio’ch simnai yn rheolaidd. 

 

Mae’n costio llai na £100 i gael glanahu’ch simnai ac rwyf yn erfyn ar bawb i drefnu hyn cyn cynnau tân yr hydref hwn.

 

Mae’r gwaith cynnal a chadw yn dibynnu ar y math o danwydd yr ydych yn ei losgi – os ydych yn llosgi olew, nwy neu lo di-fwg mae gofyn i chi lanhau’ch simdde unwaith y flwyddyn,  os ydych yn llosgi glo rhwym bydd gofyn i chi ei glanhau ddwywaith y flwyddyn, ac os ydych yn llosgi pren yna mae’n rhaid ei glanhau hyd at bedair gwaith y flwyddyn. Hefyd, peidiwch â llosgi pren gwlyb.  

 

Wrth feddwl am sut i wresogi’ch cartref, mae’n bwysig eich bod yn prynu’r cyfarpar maint cywir ar gyfer yr ystafell – os ydy’r cyfarpar yn rhy fawr ni fydd yn ddigon poeth i losgi’r holl danwydd a bydd unrhyw danwydd na fydd yn cael ei losgi’n mynd i fyny’r simdde ac yn cywasgu’r ffliw fel creosot fflamadwy iawn.  

 

Ac yn olaf, i leihau’r perygl o dân yn y cartref, gwnewch yn siŵr eich bod wedi diffodd y colsion poeth yn iawn cyn mynd i’r gwely a defnyddiwch gard i amddiffyn rhag gwreichion neu golsion poeth.

 

Pe byddai’r gwaethaf yn digwydd, gall larwm mwg achub eich bywyd a rhoi cyfle i chi fynd allan o’r tŷ – felly gwnewch yn siŵr eich bod yn profi’ch larwm yn rheolaidd.  

  

 

Rhannu gwybodaeth am ddiogelwch tân ymysg myfyrwyr

 

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â  sefydliadau addysg uwch ledled y Gogledd ym mis Medi a Hydref i wneud yn siŵr bod myfyrwyr yn cadw mor  ddiogel â  phosibl rhag tanau a gwrthdrawiadau traffig ar y ffordd. 

 

Bydd staff yn mynychu ‘Ffeiriau’r Glas’ ym Mhrifysgol Bangor a Glyndŵr, Wrecsam i gynghori myfyrwyr sydd ar fin cychwyn eu blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

 

Os ydych chi’n cychwyn yn y brifysgol neu’r coleg y mis hwn, neu os ydy’ch plant yn gadael y nyth am y tro cyntaf a’ch bod am wneud yn siŵr eu bod yn cadw'n ddiogel, mae ein safle Facebook yn lle gwych i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol am ddiogelwch tân - ewch i  www.facebook/northwalesfireservice a dilynwch  ni i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

 

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen